© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

מי אנחנו?

אנו באים מהיישובים השונים במגזר הכפרי, וכל אחד מאיתנו מביא איתו את סיפורם של האנשים והקהילות, סיפורים של חלוציות היסטורית ומודרנית בארץ ישראל.

ערך העבודה, העשייה העצמית, החקלאות והציונות מלווים אותנו במסענו- שורשים של ממש.

אנו מעוניינים לעצב את חיינו וקהילותינו מתוך אמונה בשוויון ערך האדם ולקחת אחריות על עיצוב  המרחבים המשותפים מתוך שיח ושותפות.

אנו מאמינים בחיים שיש בהם זיקה לאחרים, בקבוצה וקהילה, בערבות הדדית ובאמפתיה.

אנו הולכים יחד לא מתוך אחידות אלא מתוך הכרה בייחודיות של כל אחד ואחת.

הליכה זו מייצרת תנועה שבה מקום ליחיד, לקבוצה ולקהילה בספירלה של מעורבות ואחריות.

זוהי תנועה חדשה, אך מתחתיה שורשים עמוקים שמהווים בסיס איתן לצמיחה, יצירה והתחדשות.