© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

השלב השני במעגל ההדרכה הוא חיבורים,
בשלב זה אנחנו מעמיקים את ההכרות, מבססים את הנורמות ומניחים את הבסיסים ליחסים החברתיים בין חבריה. הקבוצה היא יצירה משותפת של כל החברים בה המבוססת על דמוקרטיה מהותית, דיאלוג ושותפות.
שלב חיבורים הוא מחג המעלות ועד חנוכה