top of page

חמשת ערכי הליבה - הבסיס הערכי שלנו

ערכי הליבה הם הבסיס הערכי של כל חניכי התנועה, שזורים בתוכן ובתכניות החינוכיות שאנו מקיימים.

לאורם אנו בוחנים את המציאות ובוחרים את המעשה שלנו בחברה.

שוויון ערך האדם- ההנחה הבסיסית שלנו היא שכל בני האדם נבראו בצלם, ייחודיים ומיוחדים ולכן שווים בערכם. על כן מחובתנו להיאבק למען זכותו של כל אדם לחיים, לכבוד, לחירות, לביטחון, לביטוי וליצירה. עלינו לפעול לתיקון חוסר השוויון בכל המישורים בסביבתנו הקרובה והרחוקה ולא לעמוד מנגד.

ציונות כאידיאל שאין לו סוף-  אנו פועלים מתוך חיבור עמוק לארץ ישראל ומתוך שאיפה מתמדת להמשיך ולבנות כאן חברת מופת מוסרית, יצרנית ודמוקרטית. אנו רואים את עצמנו ממשיכי הדרך של ההתיישבות העובדת ומחוייבים לרעיונותיה, ביניהם השמירה על החקלאות. עלינו להכיר את העבר תוך חיזוק זהותנו היהודית והישראלית, להתמודד עם אתגרי ההווה  ולשאת באחריות על עיצוב מדינת ישראל והעתיד לבוא.

הוויה דמוקרטית- אנו מאמינים בשותפות של כולנו בעיצוב המרחב הציבורי ובהשפעה על הסביבה בה אנו חיים מתוך תחושת שייכות, שיח הדדי ולקיחת אחריות.  מלאכת היצירה המשותפת של חיינו מביאה לידי ביטוי את הרב גוניות, ומרחיבה את קשת התפיסות והצבעים בחברה. אנו מחויבים למעורבות ולאזרחות פעילה במדינת ישראל, שמירה על הדמוקרטיה והתחשבות במיעוט ובשונה.

 

 סוציאליזם קהילתי- אנו מאמינים כי האדם הוא יצור חברתי ומטבעו להתקיים בשותפות, ולקשור את חייו בחיי סביבתו. לכן אנו רואים בקהילה את הביטוי להנחה זו ושואפים לקיום מעגלי חיים, אשר במרכזם עומדים יסודות של שיתוף, אחווה, רעות, וערבות הדדית. קהילה וקהילתיות מגבירים את תחושות השותפות והשייכות ומחזקים את יסודות הצדק החברתי.  המחויבות ההדדית הנדרשת כדי ליצור קהילה, מחייבת את חבריה להכיר בשונות, במגוון ובצרכים של כלל חברי הקהילה, מחויבות זו יוצרת רגישות לאחר, כבוד לזולת ואחריות חברתית. מתוך התפיסה הקהילתית-ערכית צומחת מחויבות חברתית למעגלים הולכים ומתרחבים בחברה הישראלית.

 

עבודה ויצירה- אנו רואים בערך העבודה, העשייה והעמל חלק מקיומנו האנושי ודרך להביא את עצמנו לידי ביטוי. היכולת שלנו ליצור ולייצר היא זו שתבטיח חברה וסביבה בת קיימא, בריאה, יצרנית ועצמאית.  מתוך כך אנו מאמינים בחשיבותה של החקלאות המאפשרת חיבור ושותפות בין אדם לאדמה, ומבטיחה את החוסן של הקהילה והחברה בישראל.

עלינו לשאוף כי כל עבודה תכבד את בעליה ולפעול נגד ניצול ועבדות.

bottom of page