top of page

העקרונות המנחים והייחודיות שלנו

 

תנועה דמוקרטית - התנועה הבנויה על מעורבות עמוקה וטבעית של הסניפים עם הקהילות בהם אנו פועלים. המוסדות של התנועה מורכבים מהצוותים המקצועיים יחד עם נציגי הסניפים, החניכים, הקהילות והאנשים שבשטח. המבנה של הסניפים ומוסדות התנועה נותן אחריות משותפת וכוח לקהילות ולמועצות לעצב יחד את פני התנועה. זוהי בחירה ערכית הדורשת מאמץ רב ואנו בוחרים בה מתוך האמונה בקיום מרחב דמוקרטי.

 

תנועה קהילתית - הסניף שלנו נקרא ק"ן – קהילת נוער העוסקת בצרכי הקהילה והחברה. ילדי היישוב שבוחרים להיות חלק מקהילת הנוער הם החניכים שלנו, ואנו מתאמצים להיפגש ולערב גם ילדים ונוער שאינו פעיל בסניף. הפעילות היא לא רק הפעולה אלא גם ההכנות לחג, המסורות המקומיות בישוב ועוד.
הקהילה שותפה לעיצוב פעילות התנועה באמצעות מתנדבים בוגרים, מלווים וחונכים. הקהילה והק"ן הם מרחב משותף של יצירה ועשייה של חברי הקהילה. בסביבה כזו צומחים חניכים בעלי תחושת מסוגלות אחראיים, עצמאיים, מחויבים לסביבה ולחברה. תפיסה זו כוללת את האחריות על יצירת מרחב המזמין את כולם להשתתף, ביניהם חניכים בעלי מוגבלויות, חניכים עם צרכים ייחודיים וממגזרים שונים. אחריות זאת כרוכה במאמץ להתאים את הפעילות שתהיה מונגשת לכולם.

 

זיקה וזהות משלימה - אין מאבק על זהות ושייכות החניכים – החיבור ליישוב ולקהילה, למועצה, לתנועת הנוער ולמדינה בה אנו חיים. מתוך תחושת שייכות עמוקה אנו מעודדים את חניכינו להיות פעילים ומעורבים ולקחת מנהיגות על סביבתם בכל מעגל בו יהיו. מתוך כך אנו מכוונים את בוגרינו לשירות משמעותי בחברה, במדינה ובצבא.

 

חינוך דיאלוגי - אנחנו רואים בחינוך דיאלוגי כלי חינוכי וקהילתי רב עוצמה המאפשר לכל השותפים לבחון את עמדותיהם ולהרחיב את תפיסות עולמם. תפיסה זו לוקחת בחשבון את הצורך של כל ישוב וקהילה להטמיע בתוך המרחב המשותף התנועתי גם את המסורות המקומיות. החינוך הדיאלוגי מאפשר מקום למגוון דעות ותפיסות ומעודד מחשבה פתוחה ופלורליסטית אצל חניכינו.

 

התחדשות מתוך מסורת - התנועה צומחת מתוך המסורת היישובית, הישראלית והיהודית, מתוך כבוד והערכה לירושת הדורות, לערכים, למועדים ולסיפורים. הזיקה לשורשים והכבוד למסורות השונות מטפחים חניכים מחוברים לזהות האישית והמשפחתית שלהם, למקום ממנו באו, לארץ ישראל ולעם ישראל.

 

מעשה ולימוד - כל פעולה או תכנית משלבת בין המעשה ללימוד מתוך ההנחה כי "מי שיש לו למה, יוכל לשאת כל איך". הלימוד מושרש על ידי עבודה מעשית, חוויה או התנסות ובכך גדל דור מחובר ושורשי שהערכים מונחלים בעצמותיו. הלימוד גורם להעצמת העשייה והעשייה משרתת את הערכים שאנו רוצים להטמיע.

bottom of page